Verkoopsvoorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden onze verkopen en leveringen en prestaties
verricht onder volgende voorwaarden:

1. Aanbiedingen:


De NV. GEENENS behoudt zich het recht voor, bij het verstrijken van de aanbiedingstermijn een bestelling te
weigeren of te aanvaarden tegen andere voorwaarden dan deze van de aanbieding.
Iedere wijziging van een overeenkomst wordt niet aanvaard tenzij door onze schriftelijke toestemming.
De leveringen betreffen enkel het materiaal in de aanbieding gespecificeerd met uitsluiting van alle niet
nader bepaalde prestaties.

2. Leveringen:


De leveringen worden geacht uitgevoerd te zijn, zodra het materiaal ter beschikking is gesteld in onze
magazijnen. Tenzij andere uitdrukkelijk overeengekomen bepalingen, vallen de kosten en het risico van
transport ten laste van de klant.
Bij franco levering moet iedere klacht betreffende schade of ontbreken van het geleverde materiaal
schriftelijk vermeld worden binnen de 48 u. na levering, zoniet worden deze niet meer in aanmerking
genomen. De leveringstermijnen worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven en zonder verbintenis
onzentwege.

3. Prijs:


Onze kleinhandelsprijzen op de artikelen vermeld in onze toonzalen of in reclamedrukwerk gericht aan de
particulier - eindverbruiker zijn BTW. inbegrepen. Zij zijn uitgedrukt in Euro.
Bij specifieke offertes aan de groothandel of aan ambachtslieden wordt de BTW. in principe nooit gerekend in
de prijs of de offerte maar steeds op de facturen. Deze BTW is steeds ten laste van de klant.
De prijzen zijn op ieder ogenblik, zonder voorafgaand bericht, en zonder verklaring verschuldigd te zijn,
herzienbaar, meer bepaald in functie van wijzigingen van de wisselkoers, van prijzen van de
basisgrondstoffen, salarissen en sociale lasten, enz.

4. Waarborgen:


Onze waarborg en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is beperkt tot deze ons gegeven door onze
leveranciers.
De waarborg garandeert enkel de vervanging van materiaal met een gebrek.
De waarborg geldt niet voor materiaal gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd zijn, noch
indien er een abnormaal of foutief gebruik van gemaakt werd.
Onze aansprakelijkheid wordt niet aanvaard indien de gebruiksaanwijzing niet strikt werd nageleefd, of
indien er een abnormaal of foutief gebruik gemaakt werd van het materiaal.

5. Betaling:


Onze facturen zijn betaalbaar te Oudenaarde, contant en zonder korting.
Bij gebrek aan betaling rekenen wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 1 % per
maand vanaf de achtste dag na factuurdatum.
In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt als schadevergoeding van rechtswege het
bedrag van de factuur met 15% verhoogd met een minimum van 100 Euro.

6. Algemene bepalingen:


Door zijn bestelling wordt de koper geacht onze algemene verkoopsvoorwaarden onvoorwaardelijk te
aanvaarden en afstand te doen van alle andere.

7.

In geval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij


vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over.

8.

Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor,


zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract van de koper de geschikte waarborgen voor de goede
uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij
het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

9. Clausule van eigendomsvoorbehoud.


De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten
laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de
mogelijke verliezen bij wederverkoop.

10. Toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken.


De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en in geval van betwistingen zijn uitsluitend de
rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.

Webshop powered by Marcando